Kun vahingonkorvausvaatimuksessa vastuuperusteena vedotaan laiminlyöntiin, merkityksellinen syy-yhteys laiminlyönnin ja aiheutuneen vahingon välillä arvioidaan kysymällä, olisiko toimimisvelvollisuuden noudattaminen estänyt vahingon vai onko vahinko seurausta jostakin muusta syystä kuin laiminlyönnistä.

Työnantajan edustaja A oli tuomittu rangaistukseen työsopimuslakirikkomuksista, koska hän oli laiminlyönyt antaa työntekijöille työtodistukset ja palkkalaskelmia. Työntekijät olivat vaatineet A:lta korvausta vahingosta, joka heidän mukaansa oli aiheutunut siitä, että he eivät A:n syyksi luetun menettelyn vuoksi olleet saaneet työsuhteesta johtuvia saataviaan palkkaturvana.

Korkein oikeus totesi ratkaisussaan, että palkkaturvan saaminen ei ole edellyttänyt niitä asiakirjoja, joiden antamatta jättäminen on luettu A:n syyksi. A:n laiminlyönti ei siten ole ollut palkkaturvan saamatta jäämisenä ilmenneen vahingon syy, vaan vahinko on aiheutunut siitä, etteivät B ja C olleet hakeneet palkkaturvaa. Korvausvastuun syntymisen edellyttämää syy-yhteyttä ei ollut.

Lue koko päätös…