Palvelut

Yritysasiakkaille

Neuvomme yritysasiakkaitamme kaikissa kotimaiseen ja kansainväliseen liike- ja yritystoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Avustamme yrityksiä oikeudellisten ongelmien ratkaisemisessa neuvoin ja neuvotteluin, sovittelemme syntyneitä erimielisyyksiä ja selvitämme ratkaisemattomat erimielisyydet joko yleisissä tuomioistuimissa tai välimiesoikeuksissa.

Yhtiöoikeus

Yhtiö- ja yhteisöoikeusasioissa palvelutarjontamme on laajaa ja ulottuu muun muassa seuraaviin yhtiö- ja yhteisöoikeuden alueisiin:

 • yhtiöiden perustaminen kotimaahan ja ulkomaille
 • avustaminen yhtiö- ja hallitusten kokousasioissa
 • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • yhtiömuodon muutokset
 • osakepääoman korottaminen ja alentaminen
 • rekisteriviranomaisasiat ja yhtiöiden muu hallinto
 • rahoitus- ym. varainhankinta
 • yhtiön työsuhdeasiat
 • vastuuasiat (hallituksen ja johdon vahingonkorvausvastuu)
 • yhtiön varojen käyttö ja jakaminen
 • osakkeiden ja yhtiöosuuksien lunastusasiat
 • fuusiot, yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt
 • insolvenssioikeus (yrityssaneeraus, selvitystila, konkurssi ym.)
 • muut yhteisöasiat (säätiöihin ja yhdistyksiin liittyvä juridiikka)
 • saatavien perintä
 • verotus

Sopimusoikeus

Sopimusten laadinta ja sopimusoikeudellinen neuvonta on toimintamme ydinalueita. Laadimme asiakkaillemme kotimaan ja ulkomaan liiketoimintoja varten muun muassa

 • osakassopimukset
 • rahoitussopimukset
 • hallinnointisopimukset
 • työ- ja johtajasopimukset
 • salassapito- ja kilpailukieltosopimukset
 • valmistus-, hankinta- ja alihankintasopimukset
 • agentti- ja jälleenmyyntisopimukset (edustussopimukset)
 • franchising-sopimukset (luvake-sopimukset)
 • lisenssisopimukset (käyttöoikeussopimukset)
 • yhteistyösopimukset
 • joint venture -sopimukset
 • yrityskauppasopimukset
 • osakekauppasopimukset
 • irtaimen kauppasopimukset
 • kiinteistön kauppasopimukset
 • suunnittelu- ja konsultointisopimukset
 • urakkasopimukset
 • vuokrasopimukset
 • palvelusopimukset
 • sovintosopimukset

Immateriaalioikeus

Neuvomme asiakkaitamme tekijänoikeuteen, tavaramerkkeihin ja toiminimioikeuteen liittyvissä kysymyksissä ja hoidamme mm. seuraavia teollis- ja tekijänoikeudellisia toimeksiantoja:

 • tavaramerkkien rekisteröinti (kotimaassa ja ulkomailla)
 • immateriaalioikeuksien loukkausasiat (patentti, tavaramerkki, toiminimi, malli)
 • liikesalaisuuksien suojaaminen ym. salassapito
 • sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa
 • tekijänoikeusasiat, mukaan lukien mainontaan, markkinointiin ja viihdeteollisuuteen liittyvät kysymykset
 • immateriaalioikeuksien luovutus- ja käyttöoikeussopimukset

Kansainväliset asiat

Kansainvälisesti suuntautuneet yritykset saavat meiltä oikeudellista apua mm. seuraavissa kansainväliseen liike- ja yritystoimintaan liittyvissä oikeudellisissa asioissa:

 • kansainvälisten liikesopimusten solmiminen
 • ulkomaita koskevat lainsäädäntöselvitykset
 • ulkomaisten investointien oikeudelliset kysymykset
 • ulkomaankaupan ja kuljetusten oikeudelliset kysymykset

Vahingonkorvausoikeus

Vahingonkorvausasiat ovat muodostaneet olennaisen osan toiminnastamme perustamisestamme lähtien. Olemme avustaneet ja avustamme yrityksiä muun muassa seuraavankaltaisiin sopimusrikkomus- ja vastuutilanteisiin liittyvissä vahingonkorvausasioissa:

 • kauppasopimuksen rikkominen
 • palvelusopimuksen (siivoussopimus, ATK-sopimus, isännöintisopimus, työvoiman vuokraussopimus jne.) rikkominen
 • toimeksiantosopimuksen rikkominen (konsultti, suunnittelija ym.)
 • kuljetussopimuksen rikkominen
 • työ- tai johtajasopimuksen rikkominen
 • kansainvälisen sopimuksen rikkominen
 • salassapito- ja kilpailukieltosopimuksen rikkominen
 • agentti-, jälleenmyynti- tai franchising-sopimuksen rikkominen
 • osakassopimuksen rikkominen
 • urakkasopimuksen rikkominen
 • tuotevastuu
 • vakuutusasiat
 • kuluttajansuoja-asiat

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit

Riita-asioiden ajaminen tuomioistuimissa ja välimiesoikeuksissa on keskeinen osa toimintaamme.

Kyse on laaja-alaisesta ja perusteellisesta konfliktinhallinnasta, jossa usein myös saadaan aikaan sovintosopimus jo ennen jutun vireille tuloa tai jutun ajamisen kuluessa ennen tuomiota.

Oikeudenkäynti painottuu enenevässä määrin käräjäoikeuteen, kun hovioikeuskäsittelyyn tarvitaan jatkokäsittelylupa. Asiantuntemuksemme ja pitkä kokemus takaa perusteellisen palvelun asiakkaan jutun ajamisessa tässä keskeisessä vaiheessa ja siihen valmistauduttaessa.

Välimiesmenettely tarjoaa yritysten kaupallisten riitojen ja rakennusurakkariitojen sekä esimerkiksi osakassopimusten ratkomiseen vaihtoehdon, joka turvaa riidanratkaisun luottamuksellisuutta, joutuisuutta ja asiantuntemusta. Olemme toimineet välimiesoikeudenkäynneissä sekä välimiehenä että asianosaisen oikeudenkäyntiavustajana jo vuosikymmenien ajan.

Yksityisasiakkaille

Hoidamme laajalti yksityishenkilöiden oikeudellisia toimeksiantoja, joista tyypillisimpiä ovat oikeudenkäynnit ja sopimusten laadinta muun muassa seuraavissa asioissa:

 

Asumisen lakiasiat

 • asuntokauppa
 • asunto-osakeyhtiö
 • kiinteistöt
 • rakentamista koskevat sopimukset ja riidat
 • vuokrasopimusasiat ym.

Perhe ja perintö

 • avioliiton lakiasiat ja ositukset
 • perintö
 • perunkirjoitus
 • pesänselvitys ja perinnönjako
 • testamenttien laatiminen ja toimeenpano sekä testamenttiriidat

Korvausvastuiden selvittäminen ja riidat

 • vahingonkorvaus
 • tuotevastuu
 • potilasvahingot

Sopimusperusteinen vastuu

 • irtaimen kauppaa koskevat asiat
 • palvelusopimuksia koskevat riidat
 • sijoitustoiminnan lakiasiat
 • saatavien perintä
 • vakuutussopimusta ja -korvauksia koskevat riidat
 • sopimusten laatiminen ja sopimusriidat yleisesti

Työelämän lakiasiat

 • palvelussuhteen irtisanomisen laillisuus
 • muu työelämän juridiikka, sopimusten laatiminen ja riidat

Yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden oikeudelliset kysymykset

 • perustamiset
 • osakkaan tai jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
 • yhteisöjä koskevat riidat