Palvelut

Yritysasiakkaille

Neuvomme yritysasiakkaitamme kaikissa kotimaiseen ja kansainväliseen liike- ja yritystoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Avustamme yrityksiä oikeudellisten ongelmien ratkaisemisessa neuvoin ja neuvotteluin, sovittelemme syntyneitä erimielisyyksiä ja selvitämme ratkaisemattomat erimielisyydet joko yleisissä tuomioistuimissa tai välimiesoikeuksissa.

Yhtiöoikeus

Yhtiö- ja yhteisöoikeusasioissa palvelutarjontamme on laajaa ja ulottuu muun muassa seuraaviin yhtiö- ja yhteisöoikeuden alueisiin:

 • yhtiöiden perustaminen kotimaahan ja ulkomaille
 • avustaminen yhtiö- ja hallitusten kokousasioissa
 • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • yhtiömuodon muutokset
 • osakepääoman korottaminen ja alentaminen
 • rekisteriviranomaisasiat ja yhtiöiden muu hallinto
 • rahoitus- ym. varainhankinta
 • yhtiön työsuhdeasiat
 • vastuuasiat (hallituksen ja johdon vahingonkorvausvastuu)
 • yhtiön varojen käyttö ja jakaminen
 • osakkeiden ja yhtiöosuuksien lunastusasiat
 • fuusiot, yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt
 • insolvenssioikeus (yrityssaneeraus, selvitystila, konkurssi ym.)
 • muut yhteisöasiat (säätiöihin ja yhdistyksiin liittyvä juridiikka)
 • saatavien perintä
 • verotus

Sopimusoikeus

Sopimusten laadinta ja sopimusoikeudellinen neuvonta on toimintamme ydinalueita. Laadimme asiakkaillemme kotimaan ja ulkomaan liiketoimintoja varten muun muassa

 • osakassopimukset
 • rahoitussopimukset
 • hallinnointisopimukset
 • työ- ja johtajasopimukset
 • salassapito- ja kilpailukieltosopimukset
 • valmistus-, hankinta- ja alihankintasopimukset
 • agentti- ja jälleenmyyntisopimukset (edustussopimukset)
 • franchising-sopimukset (luvake-sopimukset)
 • lisenssisopimukset (käyttöoikeussopimukset)
 • yhteistyösopimukset
 • joint venture -sopimukset
 • yrityskauppasopimukset
 • osakekauppasopimukset
 • irtaimen kauppasopimukset
 • kiinteistön kauppasopimukset
 • suunnittelu- ja konsultointisopimukset
 • urakkasopimukset
 • vuokrasopimukset
 • palvelusopimukset
 • sovintosopimukset

Immateriaalioikeus

Neuvomme asiakkaitamme tekijänoikeuteen, tavaramerkkeihin ja toiminimioikeuteen liittyvissä kysymyksissä ja hoidamme mm. seuraavia teollis- ja tekijänoikeudellisia toimeksiantoja:

 • tavaramerkkien rekisteröinti (kotimaassa ja ulkomailla)
 • immateriaalioikeuksien loukkausasiat (patentti, tavaramerkki, toiminimi, malli)
 • liikesalaisuuksien suojaaminen ym. salassapito
 • sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa
 • tekijänoikeusasiat, mukaan lukien mainontaan, markkinointiin ja viihdeteollisuuteen liittyvät kysymykset
 • immateriaalioikeuksien luovutus- ja käyttöoikeussopimukset

Kansainväliset asiat

Kansainvälisesti suuntautuneet yritykset saavat meiltä oikeudellista apua mm. seuraavissa kansainväliseen liike- ja yritystoimintaan liittyvissä oikeudellisissa asioissa:

 • kansainvälisten liikesopimusten solmiminen
 • ulkomaita koskevat lainsäädäntöselvitykset
 • ulkomaisten investointien oikeudelliset kysymykset
 • ulkomaankaupan ja kuljetusten oikeudelliset kysymykset

Vahingonkorvausoikeus

Vahingonkorvausasiat ovat muodostaneet olennaisen osan toiminnastamme perustamisestamme lähtien. Olemme avustaneet ja avustamme yrityksiä muun muassa seuraavankaltaisiin sopimusrikkomus- ja vastuutilanteisiin liittyvissä vahingonkorvausasioissa:

 • kauppasopimuksen rikkominen
 • palvelusopimuksen (siivoussopimus, ATK-sopimus, isännöintisopimus, työvoiman vuokraussopimus jne.) rikkominen
 • toimeksiantosopimuksen rikkominen (konsultti, suunnittelija ym.)
 • kuljetussopimuksen rikkominen
 • työ- tai johtajasopimuksen rikkominen
 • kansainvälisen sopimuksen rikkominen
 • salassapito- ja kilpailukieltosopimuksen rikkominen
 • agentti-, jälleenmyynti- tai franchising-sopimuksen rikkominen
 • osakassopimuksen rikkominen
 • urakkasopimuksen rikkominen
 • tuotevastuu
 • vakuutusasiat
 • kuluttajansuoja-asiat

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit

Riita-asioiden ajaminen tuomioistuimissa ja välimiesoikeuksissa on keskeinen osa toimintaamme.

Kyse on laaja-alaisesta ja perusteellisesta konfliktinhallinnasta, jossa usein myös saadaan aikaan sovintosopimus jo ennen jutun vireille tuloa tai jutun ajamisen kuluessa ennen tuomiota.

Oikeudenkäynti painottuu enenevässä määrin käräjäoikeuteen, kun hovioikeuskäsittelyyn tarvitaan jatkokäsittelylupa. Asiantuntemuksemme ja pitkä kokemus takaa perusteellisen palvelun asiakkaan jutun ajamisessa tässä keskeisessä vaiheessa ja siihen valmistauduttaessa.

Välimiesmenettely tarjoaa yritysten kaupallisten riitojen ja rakennusurakkariitojen sekä esimerkiksi osakassopimusten ratkomiseen vaihtoehdon, joka turvaa riidanratkaisun luottamuksellisuutta, joutuisuutta ja asiantuntemusta. Olemme toimineet välimiesoikeudenkäynneissä sekä välimiehenä että asianosaisen oikeudenkäyntiavustajana jo vuosikymmenien ajan.

Yksityisasiakkaille

Hoidamme laajalti yksityishenkilöiden oikeudellisia toimeksiantoja, joista tyypillisimpiä ovat oikeudenkäynnit ja sopimusten laadinta muun muassa seuraavissa asioissa:

 

Asumisen lakiasiat

 • asuntokauppa
 • asunto-osakeyhtiö
 • kiinteistöt
 • rakentamista koskevat sopimukset ja riidat
 • vuokrasopimusasiat ym.

Perhe ja perintö

 • avioliiton lakiasiat ja ositukset
 • perintö
 • perunkirjoitus
 • pesänselvitys ja perinnönjako
 • testamenttien laatiminen ja toimeenpano sekä testamenttiriidat

Korvausvastuiden selvittäminen ja riidat

 • vahingonkorvaus
 • tuotevastuu
 • potilasvahingot

Sopimusperusteinen vastuu

 • irtaimen kauppaa koskevat asiat
 • palvelusopimuksia koskevat riidat
 • sijoitustoiminnan lakiasiat
 • saatavien perintä
 • vakuutussopimusta ja -korvauksia koskevat riidat
 • sopimusten laatiminen ja sopimusriidat yleisesti

Työelämän lakiasiat

 • palvelussuhteen irtisanomisen laillisuus
 • muu työelämän juridiikka, sopimusten laatiminen ja riidat

Yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden oikeudelliset kysymykset

 • perustamiset
 • osakkaan tai jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
 • yhteisöjä koskevat riidat

Etämyynnin ennakkotiedot kuluttajille

Palveluntarjoajan nimi Asianajotoimisto Määttänen & Peltola Oy

Osoite Mikonkatu 8 A 7.krs, 00100 Helsinki

Puhelin 010 567 3900

Sähköposti [email protected]

Kaupparekisteri

Asianajotoimisto Määttänen & Peltola Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin.
Y-tunnus 1011511-9

Arvonlisäverotunniste

FI10115119

Ammattinimike

Asianajotoimisto Määttänen & Peltola Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajotoimisto Määttänen & Peltola Oy:n asianajajia valvova viranomainen on Suomen Asianajajaliitto, PL 194 (Mikonkatu 25), 00101 Helsinki, puh. (09) 6866120, [email protected].

Hinnoittelu

Ellei muuta ole sovittu, veloitetaan toimenpiteistä kuluttajilta työhön käytetyn ajan perusteella.

Lisäksi veloitetaan toimeksiannosta aiheutuvat suoranaiset kulut, kuten matkakulut.

Oikeusturvavakuutus

Mikäli asiakkaalla on käytössään oikeusturvavakuutus, palveluntarjoaja on oikeutettu laskuttamaan asiakkaalta palkkion ja kulut myös siltä osin kuin vakuutusyhtiö ei palkkiota tai kuluja korvaa.

Maksuehto

Suoritetut toimenpiteet laskutetaan kalenterikuukausittain. Maksuehto on 14 päivää netto. Laskussa eritellään suoritetut toimenpiteet.

Vastuu

Palveluntarjoaja vastaa toiminnassaan mahdollisesti sattuvasta virheestä tai laiminlyönnistä asianajajista annetun lain ja hyvän asianajajatavan mukaisesti (www.asianajajaliitto.fi). Palveluntarjoajalla on varallisuus-vastuuvakuutus, josta korvataan asianajotoimeksiannoissa aiheutettuja vahinkoja. Korvauksen enimmäismäärä varallisuusvahingossa on 510.000 euroa. Vakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutuksenantaja on Pohjola Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, puh 0303 0303, s-posti [email protected].

Asianajajilla ja toimiston muulla henkilökunnalla on asianajajista annettuun lakiin perustuva salassapitovelvollisuus.

Sähköinen viestintä

Palveluntarjoaja voi lähettää asiakkaalle ja muille kuhunkin toimeksiantoon mahdollisesti liittyville tahoille sähköpostia ja liitetiedostoja salaamattomina. Sähköpostilähetykset saattavat kadota matkalla ja luottamuksellista tietoa voidaan salakuunnella taikka muuttaa tahallisesti tai tahattomasti. Palveluntarjoaja ei vastaa sähköpostin käyttöön ja muuhun sähköiseen viestintään liittyvistä riskeistä.

Voimassaolo ja peruuttamisohjeet

Etämyynnissä palveluntarjoaja lähettää asiakkaalle toimeksianto-vahvistuksen. Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan vasta 14 päivän kuluttua siitä, kun asiakas on ilmoittanut vastaanottaneensa toimeksiantovahvistuksen, ellei asiakas nimenomaan pyydä sen aloittamista aiemmin.

Kun kumpikin sopijapuoli on täyttänyt sopimuksen mukaiset velvoitteensa, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista. Asiakkaalla on lisäksi milloin tahansa oikeus päättää toimeksiantosopimus välittömin vaikutuksin syytä ilmoittamatta. Palveluntarjoajalla on oikeus luopua tehtävästä vain hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaisesti.

Etämyynnissä asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa toimeksiantoa koskevan sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava palveluntarjoajalle päätöksestä peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla ja yllä mainituilla yhteystiedoilla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Peruuttamisilmoituksen tekemiseksi voi käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käytöstä lähetetään ennen peruuttamisajan päättymistä.

Jos sopimus peruutetaan, palveluntarjoaja palauttaa asiakkaalle kaikki asiakkaalta saadut suoritukset viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saapumisesta. Palautus suoritetaan asiakkaan tilille siten, että asiakkaalle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Jos asiakas on kuitenkin pyytänyt palvelun suorittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, on asiakkaan maksettava palveluntarjoajalle peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus. Palkkion maksuun voidaan käyttää asiakkaan tekemää ennakkomaksua. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan.

Erimielisyydet

Asiakkaalla on oikeus saattaa mahdollinen asianajopalkkiota koskeva eri- mielisyys Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi (www.valvontalautakunta.fi). Kuluttajaasiakkaalla on lisäksi mahdollisuus saattaa toimeksiantoa koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsi- teltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariita-lautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Peruuttamislomake